'Konut yapımını destekleme politikasının ısı sektörünün büyümesine pozitif etkisi oldu'

16 Ağustos 2008 Dergi: Ağustos 2005

Bunun yarunda hükümetin izlediği konut yapımını destekleme politikasının da ısı sektörünün büyümesine pozitif etkisi olmuştur. Doğalgazın gerek evsel, gerekse sanayide kullanılmaya başlaması ile birlikte ülkemizde ısıtma sektörü belirli bir disiplin altına girmiş, standartlara uygun cihazlar,tesisatlar ve eğitimli uygulamacılar ve tüm bu sistemleri kontrol eden bilinçli yerel gaz kuruluşları sayesinde tüketicilerimiz daha güvenli ve modem ısıtma sistemlerine kavuşmuşlardır. Doğalgazın tüm Türkiye'ye yayılması ile de bu gelişmenin yaygınlaşması sağlanacaktır. Doğalgaz; çevreci bir enerji kaynağı olması yanında,evlerimizde olduğu kadar sanayide de verimliliği artırmakta, maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunmakta,dolayısıyla özellikle yurtdışında sanayi şirketlerimizirı rekabet gücünü arttırmaktadır. Yine doğal gaz sayesinde ülkemizde ısı sektörü büyümüş, yeni yatırımlar yapılmış, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar uzanan süreçte büyük bir istihdam alanı yaratılmıştır.

Avrupa Birliği uyum sürecinde tüm hizmet ve ürünlerde olduğu gibi ısınma ürünlerinde de insan sağlığı, güvenliği ve konforu için önemli standart artışları olacaktır hatta olmaya başlamıştır

Isıtma sektörünün yurtiçinde ve dışında değişen en önemli dinamikleri: standartlar, enerji politikaları, tüketici talepleri ve ekonomik kriterlerdir. Bu kriterler Avrupa Birliği uyum sürecinde en çok gelişme gösteren noktalardır. Avrupa Birliği uyum sürecinde tüm hizmet ve ürünlerde olduğu gibi ısınma ürünlerinde de insan sağlığı, güvenliği ve konforu için önemli standart artışları olacaktır hatta olmaya başlamıştır. Kıt kaynak olan enerjinin verimli kullanılması ülkemiz için çok önemlidir ve bu bağlamda daha az yakıt tüketen ve verimliliği yüksek cihazlara yönelim kaçınılmazdır. İlk yatırım maliyeti yüksek olan yüksek verimli cihazların kendini amorti süreleri 35 yıl arasında değişmektedir, fakat alım gücünün düşük oluşu insanımızın ilk yatırımda pahalı cihazlardan kaçışına sebebiyet vermektedir. Neticede Türkiye büyüyen bir ülkedir ve milli gelirin artmasına paralel olarak daha az enerji tüketen cihazı ar kullanımı hızlanacaktır. Ancak bu konuda halkın bilinçlendirilmesi çok büyük öneme sahiptir.

ısıtma sektörünün büyüme eğilimi lokomotif sektör olan inşaat faaliyetleriyle doğru orantılıdır ama bu durum uzun süreli olmayacaktır. İnşaat sektörü 5 yıl daha büyüyecektir. Kısa vadede asıl lokomotif doğalgaz olacaktır. Önümüzdeki i O yıl boyunca doğalgaza bağlı olarak ısı sektörünün yılda ortalama %1015 arasında büyüyeceğini tahmin etmekteyiz.

Türkiye'deki enerji politikalarını belirlerken tabii ki önce kaynaklarımıza, daha sonra da ithal kaynaklara bakmamız gerekiyor

En önemli konu kaynak çeşitliliğidir. Ülkemizde kömür, akarsular, belirli yerlerde rüzgar enerji üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca nükleer enerji de kullarulabilir kaynak olarak gözükmektedir. Dışarıdan ise doğalgaz alarak enerji üretilebilmektedir. Doğalgaz enerji üretimi için çok uygun bir kaynak olarak gözükmemekle birlikte, özellikle sanayide, evsel kullanımda kullanılması ile büyük bir verimlilik ve çevre koruması sağlanmaktadır.Enerji kaynaklarımızı kullanırken temel hedef;daima verimli olarak kullanmak, çevreye zarar vermeden kullanmak ve özellikle fosil kökenli tüm kaynakların bir gün tükeneceğini de düşünerek, kendi öz kaynaklarımız yerine mümkünse dışarıdan temin edilen veya yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaktır.

Doğalgazın tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması için son iki yıldır çalışmalara hız verildi.

Bu anlamda ülkemizi yakın gelecekte olumlu bir tablo bekliyor. Her şeyden önce temiz hava ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacağız. Bu oldukça sevindirici ve heyecan verici bir gelişmedir. Bunun yanında daha ernniyetli ve modem ısınma sistemlerine sahip olmak, talebi karşılayabilmek için cihaz üretici firmalara yatırım fırsatı olması ve sektörün talebini karşılayabilmek için yaklaşık 30.000 kişilik işgücüne ihtiyaç olması doğalgaz'ın diğer önemli katkılarıdır. Bu olumlu gelişmelerin yanında karşımıza çıkabilecek ve risk olarak gördüğümüz konular ise şöyledir:

 Yerel gaz firmalarının standart geliştirmekte yavaş kalmaları ve altyapı ve hizmeti zaman zaman aksatmaları (Yetişmiş personel, proje, abonelik, idari ve teknik uygulamalar v.b.)

 Doğalgazın hızlı yaygınlaşmasına paralelolarak, pazarın ihtiyacı olan yetişmiş ve kalifiye işgücünü karşılamakta sıkıntı yaşanması sebebiyle ehil olmayan kişilerin piyasaya girmesi ve bunun sonucunda kalitesiz mal ve hizmet üretilmesidir.

Doğalgaz sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla; yasa, şartname, kararname, standart hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren oost. DER'in son dönemde bu anlamda bir çok çalışması oldu: Gerek EPDK ve gerekse yerel gaz kuruuşlan ile tüm şartnamelerin, yasaların, kararnamelerin oluşturulmasında, izlenecek standartların geliştirilmesinde destek olmak amacıyla pazarlama ve teknik komitelerimiz çalışmalara katılmışlardır. Bunu yanında DosİDER üyesi kuruluşların yetkili bayileri ile dönem dönem bir araya gelinerek (en son 3 Ağustos Çarşamba günü Çorlu 'da bir araya gelindi) görüş alışverişirıde bulunulmuş ve bayilerin doğalgaz uygulamaları ile ilgili karşılaştıkları olumsuz koşullar ve önerileri alınmıştır. Bu çalışmaların sonunda elde edilen öneriler EPDK ve ilgili yerel gaz kuruluşlarına iletilmektedir.

Sektörün ana hedefi ülkenin en verimli ısınma sistemine adaptasyonunun sağlanması, milli gelirin tasarruflu olarak kullanılması, gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve refah düzeyi daha yüksek bir Türkiye bırakılmasıdır.

Tüm ülkede gaz firmaları tarafından tek tip teknik ve idari şartname uygulanması, kalifiye işgücü için tüm şirketlerin ve kurumların eğitime önem vermesi ve planlı hale getirilmesi, tüketicileri bilinçlerıdirmeye yönelik ilgili Bakanlıklar'ın ve Valilikler'in de katkılarıyla TV, radyo, gazete ve diğer iletişim mecralarında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Sektörün ana hedefi ülkenin en verimli ısınma sistemine adaptasyonunun sağlanması, milli gelirin tasarruflu olarak kullanılması, gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve refah düzeyi daha yüksek bir Türkiye bırakılmasıdır .

Doğagaz'a geçerken;

) Öncelikle gaz kuruluşundan yetki almış finnalara binanızm veya dairenizin iSi kaybı hesabını ysptuıp, ihtiyacmız olan enerji miktarını ve bu enerjiyi size sağlayabilecek cihazları doğru olarak tespit ettiriniz.

) Alacağmız ısıtıcı cihazdan (Kazan, Brulör; Kombi, Kat Kaloriferi veya Soba), radyatörler ve vanalara kadar tüm mamullerin standartlara uygun olduğunu öğreniniz.

) Seçeceğiniz cihazlarm teknik özelliklerini isteyerek, bunların sizlere sağlayacağı faydaları öğreniniz.

) Cihazların emniyet sistemleri hakkında detaylı bilgi isteyiniz.

) Cihazların verimliliklerini ve bunların size gelecekte sağlayacağı yakıt tasarruf/arını öğreniniz.

) Cihazları alırken sadece satın alma maliyetine değil, yıllık işletme maliyetlerini de hesaplatarak toplam maliyete bakınız.

) ısıtma tesisat projenizi mutlaka yetkili bir kuruluşa yaptırtarak, gaz kuruluşu tarafmdan onaylanmasını, onaylanan projeye göre yine yetkili kişilerle tesisatm ve cihaz montajlarınm yapılmasını ve nihayetinde gaz kuruluşu tarafından tesisatınızm testi yapılıp ilk çalıştırma safhasına gelen cihazın, firmanın yetkili servisi tarafından ilk çalıştırmasının yapılmasını isteyiniz.

) Cihaz almadan önce, mutlaka yetkili servis ve yedek parça garantisinin olup olmadığını araştırınız.

) Cihazların garanti sürelerini öğreniniz.

) Hangi cihazı kullanıısanız kullanın, mutlaka her yıl kış başlamadan yetkili servise cihazınızm yıllık bakımını ve baca kontrolünüzü yaptınnız.

) Finnaların özellikle size sağladığı servis kolaylıklarını öğreniniz. ) Doğal gaz kullanımına geçmeden önce LPG ile cihaz kul1anmak istemeniz halinde doğal gaza geçtiğinizde sorun yaşamayacak bir tesisat yaptırınız.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi