Header Reklam
Header Reklam

AB Isıtma ve Soğutma Stratejisi Belgesi Yılsonunda Yayınlanacak

23 Haziran 2015 Dergi: Haziran-2015
AB Isıtma ve Soğutma Stratejisi Belgesi Yılsonunda Yayınlanacak

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği çerçeve programının bir parçası olarak 2015 yılı sonunda Isıtma & Soğutma Strateji Belgesi’ni yayınlanacağını duyurdu. Bu strateji, ısıtma ve soğutma uygulamalarında enerji verimliliğinin nasıl geliştirileceğini ortaya koyacak. AB’nin enerji verimliliğinin, “birincil enerji kaynağı” gibi görülmesi gerektiği vurgusu, iklimlendirme endüstrisi ısıtma, serinletme, soğutma sistemlerinde enerji verimliliğini geliştirmeye odaklandırdı. Bu, AB Enerji Birliği hedeflerinin gerçekleşmesinde de önemli rol oynayacak. Yapılarda ısıtma ve soğutma sistemlerinin Avrupa’nın en büyük enerji tüketen sektörü olması dolayısıyla Isıtma & Soğutma Stratejisi çalışması kritik önem taşıyor. Avrupa’nın “sürdürülebilir ve güvenli enerji sistemi” çalışmalarının içinde EPEE, önemli rol oynuyor.

Verimli ısıtma soğutmaya doğru

Isıtma Soğutma Strateji Belgesi hazırlık sürecindeki tartışmalar neticesinde dört beklenti öne çıktı:

1. Enerjinin verimli kullanımını güvence altına alacak bütünsel bir yaklaşım
2. Enerji verimli çözümlere yatırım yapması için müşteride farkındalık yaratmak
3. Mevcut AB mevzuatının zorlayıcılığını güçlendirmek
4. Isıtma ve soğutmaya (serinletmeye) eşit odaklanmak

1. Enerjinin verimli kullanımını güvence altına alacak bütünsel bir yaklaşım

Başarılı bir Isıtma ve Soğutma Stratejisinin, Avrupa’nın enerji altyapısı ve enerjinin verimli kullanılmasının önemi için binaların kritik rolü üzerinde bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacı bulunuyor. AB, Eko Tasarım direktifleri doğrultusunda pek çok ısıtma ve serinletme ürününün enerji verimliliğini düzenliyor. Birçok enerji verimli ürün, eğer bir yapı için hatalı seçilmişse veya ısıtma ve serinletme sisteminin verimli bir biçimde işletimi için gereken planlama yapılmamışsa beklenen enerji tasarrufunu sağlamaz. Yani cihazların kapasitelerinin doğru belirlenmesi, doğru tesis edilmesi ve uygun işletme koşullarına sahip olması sahip olduğu enerji verimliliğinin enerji tasarrufuna yansıma oranını belirleyecektir. Örneğin, en yüksek güç gereksinimi düşünülerek gereğinden büyük kapasitede seçilmiş ekipman ne kadar enerji verimli bir biçimde tasarlanmış olursa olsun, gereksiz enerji tüketimine yol açacaktır. Ayrıca bu durum, enerjinin verimsiz kullanılmasının yanı sıra yatırım maliyetini de gereksiz yere artıracaktır. Isıtma ve serinletme sistemlerinde doğru kapasite seçimi ve kontrol sistemleri, gereksiz yatırım maliyetlerinden tasarruf edilen paranın daha verimli teknolojiler için harcanmasına olanak tanır.

  • EPEE’nin yorumu:

Isıtma & Soğutma Stratejisi, yapılarda kullanılan HVAC-R ekipmanlarının tasarım ve uygulama süreçleriyle birlikte bütünleşik olarak ele alınması ve tüm sistem bazında enerji verimliliğinin gözetilmesi gerekir. 

2. Enerji verimli çözümlere yatırım yapması için müşteride farkındalık yaratmak

AB Enerji Bakanlığı tarafından 15-16 Nisan 2015’te Isıtma & Soğutma Stratejisi’nin öngörüsü deklare edildi. Isıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının artırılması ile enerji verimli teknolojilerin geliştirilmesi arasında bir sinerjinin olması, endüstriyel süreçlerde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bunun için finansal enstrümanların iyileştirilmesi, bu deklarasyonun ana hatlarını oluşturdu.

Enerji tüketimini azaltmak için ısıtma ve serinletmede sarf edilen enerjinin verimli kullanımını sağlamak gerekir. Bunun tüketiciye faydaları etkin biçimde anlatılmalıdır. Buna paralel olarak hâlâ gereken önemin yeterince gösterilmediği kurumsal enerji verimliliği projeleri ve girişimleri, kamusal finans desteği değişmeli, çeşitlendirilmelidir.

  • EPEE’nin yorumu:

Avrupa Komisyonu ve hükümetler, enerji tasarrufu konusunda kamusal farkındalığı artıracak şekilde çalışmalarına devam etmeli, ısıtma ve serinletme çözümlerindeki yatırımları ve talebi harekete geçirecek uzun vadeli finansal mekanizmalar ortaya koymalıdır.

3. Mevcut AB mevzuatının zorlayıcılığını güçlendirmek

Enerji verimliliği düzenlemesi, uygulama ve zorlayıcı olma yönleri ile karmaşıktır. Mevcut düzenleme enerji verimliliği ve dolayısıyla tüketimin azaltılması için birçok şey yapabilir. Bu açıdan, ısıtma serinletme çözümlerinden sağlanacak tasarruf potansiyelinin belirlenmesi gibi uygun istatistiklerden yararlanarak enerjinin doğru modellenmesi de çok önemlidir.  

2010’da Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) ve 2012’da Enerji Verimliliği Direktifi (EED), enerji tasarrufu için mükemmel bir çerçeve çalışmasına olanak tanımıştır. Fakat zorlayıcılık açısından bakıldığında hâlâ bir zayıflık ve derme çatma görülmektedir. Üye ülkeler, pazarın etkin biçimde kontrolü için bu direktiflerin zamanında geliştirilerek bütünleştirilmesine öncelik vermelidir. Eko tasarım direktifi doğrultusunda ekipmanların istenen enerji verimliliği kurallarına uygun üretilmesi konusunda, baştan başa tüm Avrupa ülkelerinde pazarın gözetimi sağlanmalıdır.

  • EPEE’nin yorumu:

Var olan yasal düzenlemenin uygulanması ve zorlayıcı olması konusunda,  “Daha İyi Yasal Düzenleme” gereği, Isıtma & Serinletme Stratejisi’nin ruhunda mevcut. Avrupa Komisyonu, en iyi uygulamaları üye ülkelerle paylaşarak rehberlik etmelidir. AB Ekonomik Sömestri içinde hazırlanacak raporda; üye ülkelerin 2017’deki yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği için ulusal eylem planlarında ısıtma ve serinletme sistemleri konusuna tüm açıklığı ile yer vermeleri, bu konuda daha fazla efor sarf etmeleri vurgusu yapılmalıdır.

4. Isıtma ve soğutmaya (serinletme) eşit odaklanmak

Avrupa Komisyonu tarafından 2015’in Şubat ayında gerçekleştirilen Isıtma & Serinletme Konferansı’nda kısıtlayıcılık, bağlayıcılık yaklaşımından ziyade, büyük ölçüde arz tarafında ısıtma sektörüne odaklanmak gereğinden bahsedilmişti. Örneğin bölgesel ısıtmanın çok konuşulmuş olmasına rağmen serinletmenin gereksinimleri neredeyse hiç dikkate alınmamıştır.

Isıtma ve serinletme çözümlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır ve en iyi çözümün hangisi olacağını belirleyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Serinletme sektörü günümüzde önemini giderek artırmaktadır. Gündelik yaşam içinde hastanelerden, gıda zincirine pek çok alanda serinletme ve soğutma teknolojileri zorunluluktur. Dolayısıyla ısıtma sistemlerinin olduğu kadar serinletme sistemlerinin de enerji verimliliği temelinde geliştirilecek stratejinin ayrılmaz parçası olmalıdır.

  • EPEE’nin yorumu:

Isıtma Serinletme Stratejisi ısıtma ve serinletmenin ihtiyaçlarını birlikte ele alarak serinletmenin enerji verimli çözümleri konusunu da odağına almalıdır. Isıtma ve serinletme tartışılırken mevcut bütün teknolojileri dahil eden nötr bir yaklaşım içinde olmalıdır.


EPEE hakkında:

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE) Avrupa’da soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası endüstrilerini temsil etmektedir. 2000 yılında kurulan EPEE’nin 40 şirketin yanı sıra ulusal ve uluslararası dernek üyeleri bulunmaktadır. EPEE üye şirketlerinin toplam cirosu 30 milyar Euro civarında olup 200.000’in üzerinde personel çalıştırmaktadır. EPEE, güvenli, çevre dostu, ekonomik açıdan uygulanabilir teknolojileri destekler. Bu süreçte temsil ettiği sektörü daha iyi anlayarak, AB yasal mevzuatlarının geliştirilmesinde sektörle yasa koyucu arasında köprü görevi üstlenir.                                                                                                                                                                                                                                                     Slider Altına